free html templates

 ระบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อน

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


Address

งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Contacts

Email: scholarshipscmu@gmail.com
Phone: 0-5394-3032
Fax: 0-5394-3037

Links

Facebook